REGULAMIN Serwisu Gamegen

Zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. W celu czerpania satysfakcji z osiągnięć, a przy tym działania z poszanowaniem praw pozostałych graczy należy przestrzegać zasad gry i odrzucić korzyści wynikające z oszustw oraz błędów innych. W celu sprawiedliwego korzystania z Serwisu wszyscy użytkownicy powinni działać zgodnie z zasadami uczciwej rywalizacji.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

§ 1
[Postanowienia Ogólne]
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Użytkownicy i Użytkownicy Premium mogą korzystać z Serwisu.
 2. Gamegen to serwis społecznościowy dla miłośników gier video umożliwiający komunikowanie się Użytkowników, dzielenie się aktywnościami, podnoszenie umiejętności oraz prowadzenie rywalizacji pomiędzy graczami na Gamegen Arena. O wyniku każdej rywalizacji i pojedynku decydują wyłącznie umiejętności i wiedza graczy.
 3. Administratorem Serwisu jest: GAMEGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Toruniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000443475, zwany dalej „Spółką” bądź „Gamegen”.
 4. Część ogólna i postanowienia końcowe mają zastosowanie do Użytkowników jak i do Użytkownikw Premium.
§ 2
[Definicje]
 1. Serwis – jest to strona Gamegen.net oraz wszystkie sfery wirtualnej aktywności przeznaczone dla Użytkowników oraz innych odbiorców.
 2. Użytkownik – jest to osoba fizyczna, która założyła konto na Serwisie i korzysta z niego bezpłatnie.
 3. Użytkownik Premium – jest to Użytkownik, który wykupił i posiada aktywną subskrypcję konta Gamegen Premium lub aktywował subskrypcję voucherem.
 4. Konto Premium – jest to dostęp do Serwisu Użytkownika, który wykupił subskrypcję,
 5. Gracz - jest to Użytkownik Premium, który bierze udział w rozgrywkach Gamegen Arena.
 6. Gamegen Arena – część serwisu umożliwiająca prowadzenie rozgrywek pomiędzy graczami i rywalizowanie o punkty GenCoin.
 7. Rozgrywka – rywalizacja pomiędzy Graczami w dostępnych trybach: 1 vs 1, Puchar, Liga. Rozgrywki podzielone są na etapy w ramach, których odbywają się pojedynki.
 8. Regulamin Rozgrywki – jest to zbiór zasad uczestnictwa w danej Rozgrywce, który uzupełnia postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Pojedynek – bezpośrednia rywalizacja pomiędzy graczami w ramach rozgrywki. W zależności od trybu rozgrywki do wyłonienia zwycięzców konieczny jest jeden etap (tryb 1 vs 1) lub kilka etapów (Puchar, Liga).
 10. Cennik – zawiera listę płatnych usług Serwisu,
 11. Partner – jest to podmiot pozostający we współpracy z Gamegen.
§ 3
[Użytkownicy]
 1. Założenie konta w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Warunkiem założenia oraz korzystania z konta jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Założenie konta w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu i przyjęcie na siebie zobowiązania do jego przestrzegania.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest pełnoletni lub ma co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, założenie konta wymaga zgody jego opiekuna prawnego. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą wyrażoną przez opiekuna prawnego Użytkownika na założenie konta.
 4. Do założenia konta w Serwisie niezbędne jest wypełnienie formularza zamieszczonego w Serwisie. Konieczne jest podanie następujących danych: nazwa użytkownika pod jaką Użytkownik zamierza występować w Serwisie, hasło, adres e-mail, a następnie należy dokonać jednorazowej aktywacji polegającej na kliknięciu w przesłany link na wskazany adres e-mail.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie danych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.
 6. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu lub adresu e-mail i hasła ustanowionego w procesie rejestracji.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do dochowania należytej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa swojego konta, w tym niedopuszczenia do korzystania z tego konta przez osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i treści umieszczane za pomocą konta.
 8. Zabrania się rozporządzania prawem do konta Użytkownika na rzecz osób trzecich, w szczególności w drodze sprzedaży, darowizny, pożyczki czy zamiany.
 9. Zabrania się wyłudzania od innych Użytkowników haseł oraz włamywania na konto innego Użytkownika czy wykradania danych dostępu innego Użytkownika.
 10. Zabrania się zakładania lub używania więcej niż jednego konta przez Użytkownika.
§ 4
[Użytkownicy Premium]
 1. Użytkownikami Premium mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, które opłaciły subskrypcję za dostęp do konta Gamegen Premium lub aktywował subskrypcję voucherem.
 2. Użytkownik Premium zobowiązuje się do nieudostępniania swojego konta innym osobom, w szczególności osobom poniżej 18. roku życia bez nadzoru bądź zgody rodzica lub opiekuna prawnego takiej osoby.
 3. Użytkownik Premium zobowiązuje się do korzystania z konta zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się użytkowania konta w celach zarobkowych.
§ 5
[Wymagania sprzętowe]
 1. Żeby Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów (zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox).
 2. Użytkownicy w celu prawidłowego funkcjonowania gry powinni ponadto spełniać zalecane przez wydawców lub autorów gier wymagania sprzętowe.
 3. Użytkownicy zobowiązują się do stosowania wszelkich zasad i warunków ustanowionych przez autorów lub wydawców gier.
 4. Użytkownik może powiązać ze swoim kontem w Serwisie konta z serwisów zewnętrznych takich jak XBOX Live, Playstation Network, Steam. Łączenie konta umożliwia pozyskanie przez Gamegen informacji o grach i zdobytych przez Użytkownika osiągnięciach i prezentację ich w Serwisie. Proces łączenia konta odbywa się po zweryfikowaniu jego własności przez Użytkownika. Użytkownik łącząc swoje konta z serwisami zewnętrznymi upoważnia Gamegen do pobierania z nich danych i ich przetwarzania.
 5. Gamegen zastrzega, że dla wzięcia udziału w poszczególnych Rozgrywkach, w zależności od platformy, może być konieczne posiadanie aktywnej subskrypcji XBOX Live Gold lub Playstation Plus, umożliwiającej przeprowadzenie Rozgrywki przez Internet.
 6. W przypadku uczestnictwa w Rozgrywkach na powyższych platformach zewnętrznych, Użytkownik zobowiązuje się do stosowania się do wszelkich zasad i warunków ustanowionych przez te platformy. Naliczanie jakichkolwiek opłat związanych z korzystaniem z tych platform podlega ich zasadom. Gamegen nie ponosi odpowiedzialności za działania którejkolwiek z tych platform.
§ 6
[Zasady korzystania z Serwisu]

 1. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu oraz zasad słuszności i zasad współżycia społecznego korzystając z Serwisu.
 2. Użytkownicy korzystający z Serwisu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponoszą wyłączne ryzyko i odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawnych.
 3. Zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju, a także wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd Serwisu bądź poszczególnych jego części.
 4. Niedozwolone jest jakiekolwiek użycie nieuczciwych metod, urządzeń lub kodów, w szczególności:
  1. używanie programów, które nie stanowią typowego elementu gry, a mają na celu ułatwienie gry Graczom, w szczególności zachowujące życie postaci, ułatwiające pokonywanie przeszkód, dodające nowe umiejętności wirtualnej postaci, które nie są dostępne w grze, a także w inny sposób wpływające na działanie gry,
  2. użycie zmodyfikowanego oprogramowania lub sprzętu w celu osiągnięcia przewagi nad pozostałymi graczami.
 5. Zabronione jest zbieranie treści i danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania zezwolenia Gamegen.
 6. Niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych Użytkowników.
§ 7
[Dane osobowe]
 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu Gamegen.net.
 2. Dane osobowe podawane przez Użytkowników gromadzone są przez Administatora Danych w celu korzystania z usług serwisu.
 3. Dane podane przez Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom realizującym usługi na rzecz Serwisu, m.in. serwisów obsługujących płatności lub innym podmiotom w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi, na którą Użytkownik wyraził zgodę.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z określonych funkcji serwisu.
 5. Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przez okres niezbędny dla świadczenia usługi oraz przez okres i w zakresie niezbędnym wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda do momentu jej wycofania.
 6. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegają profilowaniu.
§ 8
[Komentarze]
 1. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Gamegen nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści sprzecznych z prawem, o charakterze pornograficznym, dyskryminujących, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak też treści uznane powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie w jakikolwiek sposób przekazów reklamowych, reklamy własnych produktów lub usług bądź produktów i usług podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, chyba że Użytkownik uzyskał na to zgodę Gamegen przed zamieszczeniem tych treści.
§ 9
[Własność intelektualna]
 1. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi, tekstu, grafiki, plików audiowizualnych, rozgrywek w Gamegen Arena oraz wyników a także poprzez ich twórcze ułożenie w Serwisie, udziela Gamegen niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z danych, utrwalanie ich na trwałym nośniku dowolną techniką, modyfikacje, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie, w celach marketingowych, informacyjnych lub statystycznych.
 2. Gamegen oraz jego loga stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe spółki Gamegen sp. z o. o. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać ani wyświetlać takich znaków towarowych w jakikolwiek sposób. Wszelkie znaki towarowe i usługowe osób trzecich, które pojawią się w grach, stanowią własność ich właścicieli i wszelkie prawa do nich są zastrzeżone.
§ 10
[Odpowiedzialność]
 1. Gamegen dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Gamegen zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki nieprawidłowego podania danych lub podania nieprawdziwych danych Użytkownika,
  2. bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone przez Użytkownika,
  3. straty finansowe lub moralne, w tym za szkody i straty wyrządzone osobom trzecim przez Użytkowników,
  4. utratę przez Użytkownika hasła oraz loginu ani za późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła,
  5. działania siły wyższej w tym klęski żywiołowe, przerwy w dostawie prądu po stronie Użytkowników, przerwy w dostępie do Internetu po stronie Użytkowników, awarie sprzętu,
  6. umyślne, będące wynikiem rażącego niedbalstwa albo ingerencji Użytkownika przerwy w dostawie prądu lub Internetu czy też awarie sprzętu,
  7. uniemożliwienie przez Użytkownika Gamegen Premium przydzielenia Nagrody, w szczególności brak wyboru Nagrody w czasie aktywności konta Gamegen Premium.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
§ 11
[Postępowanie reklamacyjne]
 1. Reklamacje, co do działania Serwisu lub działania i zaniechania Spółki, mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres e-mail Spółki hello@gamegen.net, zatytułowane „Reklamacja”. Reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia przyczyny do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. wskazanie danych zgłaszającego,
  2. wskazanie adresu email;
  3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Użytkownikowi i Użytkownikowi Gamegen Premium.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Spółkę w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. Gamegen zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej o nie więcej niż 14 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, uzyskania wyjaśnień Użytkownika lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Gamegen.
 5. Gamegen zastrzega sobie prawo do ingerencji technicznej w konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub konta.
 6. Reklamujący o treści decyzji Gamegen wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony korespondencją elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

II. GAMEGEN ARENA

§ 12
[Gamegen Arena]
 1. Z udziału w rozgrywkach Gamegen Arena wyłączone są podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki przy zarządzaniu serwisem i przeprowadzeniem zawodów na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 2. Gamegen w ramach Gamegen Arena zapewnia infrastrukturę umożliwiającą planowanie, kojarzenie graczy, rozstrzyganie sporów, wyłonienie zwycięzców, ustalenie puli i przyznanie nagród (GC).
 3. Rozgrywki odbywają się poza infrastrukturą Gamegen, w związku z czym Użytkownicy odpowiedzialni są za przeprowadzenie Rozgrywek na ustalonym przez nich serwerze.
 4. Gracze mają możliwość tworzenia i dołączania do już istniejących Rozgrywek.
 5. Warunkiem dołączenia do Rozgrywki jest posiadanie aktywnej subskrypcji Premium oraz wniesienie przez gracza Wpisowego, określanego każdorazowo przez Hosta (gospodarza).
 6. Wpłata Wpisowego automatycznie pomniejsza dostępne saldo GenCoin Gracza i zasila pulę Rozgrywki.
 7. Suma Wpisowego wniesionego przez wszystkich Graczy w Rozgrywce stanowi pulę Rozgrywki.
 8. Pula Rozgrywki pomniejszana jest o prowizję w wysokości 20% Gamegen z tytułu przygotowania infrastruktury Gamegen Arena.
 9. Rozgrywki Gamegen Arena odbywają się w trybach:
  1. 1 vs 1 – Rozgrywka składająca się z jednego etapu (pojedynek) mająca na celu wyłonienie zwycięzcy,
  2. Puchar – Rozgrywka składająca się z Pojedynków pomiędzy Graczami lub drużynami Graczy. Zwycięzcy następujących kolejno pojedynków kwalifikują się do dalszych etapów podczas gdy, pokonany nie bierze udziału w dalszej grze.
  3. Liga – regularny cykl Pojedynków prowadzony w modelu dwurundowym (każdy z każdym – mecz i rewanż) w celu wyłonienia zwycięzców. Na podstawie wyników poszczególnych pojedynków tworzony jest ranking Graczy uszeregowany według ilości zwycięskich pojedynków.
§ 13
[GenCoins]
 1. GenCoin (GC) to punkty lojalnościowe, które mają zastosowanie wyłącznie w ramach Serwisu.
 2. GenCoins mogą otrzymać wyłącznie Użytkownicy Gamegen Premium poprzez:
  1. dodatkowe zasilenie konta według cen określonych w Cenniku,
  2. wykupienie subskrypcji Premium poprzez stronę Gamegen.net.; wartość i czas trwania subskrypcji opisana jest w Cenniku,
  3. zwycięstwo w Rozgrywce na Gamegen Arena, której wysokość zależy od puli w danej grze,
  4. realizację vouchera.
 3. Przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności w Serwisie Użytkownik ma obowiązek podać niezbędne dane do wystawienia faktury VAT: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj.
 4. Uzyskane GenCoins w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem sumują się.
 5. Płatności można dokonywać poprzez:
  1. Przelewy24
   1. Szybkie przelewy (Pay-by-link)
   2. Płatności kartą
   3. BLIK
   4. SMS Premium
  2. Paysafecard.
 6. Wykorzystanie GenCoins następuje na skutek:
  1. przystąpienia do rozgrywki na Gamegen Arena i dokonanie Wpisowego,
  2. zamianę GenCoins na Nagrodę,
 7. GenCoins nie można przenieść na inną osobę, obciążyć na rzecz osób trzecich ani uzyskać innego ekwiwalentu niż Nagrodę.
§ 14
[Tworzenie rozgrywki]
 1. Każdy z graczy posiadający aktywną subskrypcję Gamegen Premium oraz odpowiednią ilość środków GC na koncie może utworzyć Rozgrywkę w jednym z dostępnych trybów: 1 vs 1, Puchar lub Liga.
 2. Gracz tworzący rozgrywkę nazywany jest Hostem, gracz biorący udział w rozgrywce nazywany jest Uczestnikiem.
 3. Host uczestniczy w utworzonej przez siebie rozgrywce.
 4. Host tworzący rozgrywkę określa następujące parametry rozgrywki:
  1. Tryb rozgrywki
  2. Platformę w ramach, której odbędzie się rozgrywka (Steam, PlayStation 4, PlayStation 3, XBOX One, XBOX 360)
  3. Grę
  4. Tytuł rozgrywki
  5. Czas trwania zapisów tzw. Check-in
  6. Wysokość Wpisowego
  7. Szczegółowe zasady rozgrywki, w szczególności czas trwania połowy meczu, mapę, liczba rund.
 5. W chwili potwierdzenia utworzenia Rozgrywki wysokość wpisowego zostanie pobrana z salda konta Hosta
 6. Jeżeli w określonym czasie check-in nie dołączy do Rozgrywki wymagana liczba Graczy i Rozgrywka się nie odbędzie – wysokość wpisowego zwracana jest na konto Hosta.
 7. Do zakończenia etapu Negocjacji Host może anulować rozgrywkę. Anulowanie Rozgrywki powoduje zwrot wniesionego wpisowego na konta uczestników.
§ 15
[Przebieg gry]
 1. W momencie zapisu swojego udziału w Rozgrywce Użytkownik Premium musi posiadać aktywne konto Premium. Wygaśnięcie subskrypcji po dokonaniu zapisu nie ma wpływu na jego udział w danej grze.
 2. Każdy z Użytkowników Premium może dołączyć do utworzonej Rozgrywki. Dołączenie do Rozgrywki odbywa się poprzez potwierdzenie kliknięciem przycisku „dołącz” oraz wniesienie określonego Wpisowego.
 3. Otwarcie Rozgrywki następuje, gdy zbierze się wymagana Regulaminem Rozgrywki liczba Graczy.
 4. Oficjalnym kanałem komunikacji w ramach Rozgrywki jest czat udostępniony na stronie zawodów.
 5. Pojedynek 1 vs 1 składa się z następujących etapów
  1. Check-in – oczekiwanie na dołączenie do Rozgrywki wymaganej liczby Graczy, którzy mają obowiązek wnieść Wpisowe. Czas Check-in ustalany jest przez Hosta. W przypadku, gdy termin ten zostanie przekroczony i do rozgrywki nie dołączy wymagana liczba graczy - środki wniesione tytułem Wpisowego są zwracane Graczom w pełnej wysokości.
  2. Negocjacje – ustalenia pomiędzy Graczami dotyczące Rozgrywki i jej przebiegu. Etap kończy się poprzez oznaczenie każdego z graczy gotowości do rozegrania pojedynku. W momencie potwierdzenia przez ostatniego Gracza Gotowości do wzięcia udziału w Rozgrywce - rozpoczyna się Rozgrywka. Do zakończenia etapu Negocjacji każdy z Graczy może zrezygnować z udziału w Rozgrywce. Do końca tego etapu Host może wpływać na skład osobowy Graczy i pozbawiać prawa do udziału w Rozgrywce.
  3. Rozgrywka – na tym etapie gracze odbywają Pojedynki zgodnie z ustalonymi zasadami na ustalonym serwerze. W przypadku gdy jeden z Graczy nie przystąpi do Rozgrywki bądź zrezygnuje z uczestnictwa trwającej Rozgrywki, gra kończy się wynikiem 1:0 dla Gracza, który pozostał w rozgrywce tzw. walkower.
  4. Weryfikacja – etap ten ma na celu potwierdzenie przez Graczy wyniku Pojedynku. Rozgrywka kończy się w momencie wprowadzenia wyniku przez jednego z uczestników Rozgrywki. Przeciwnik może zaakceptować bądź odrzucić wprowadzony wynik, otwierając tym samym spór. Potwierdzeniem wyniku rozgrywki jest zrzut ekranu tabeli pomeczowej lub link do zapisu video rozgrywki. Host ma obowiązek dostarczyć po zakończonym pojedynku zrzut ekranu z podsumowaniem wyniku lub link do zapisu rozgrywki, jeżeli obowiązek nie zostanie spełniony spory rozstrzygane będą na korzyść Uczestnika.
  5. Zakończenie – rozgrywka oznaczona zostaje jako zakończona. Wyłoniono zwycięzcę, środki z puli pomniejszone o prowizję trafiają na konto gracza.
 6. W przedmiocie pozostałych trybów Rozgrywek postanowienia § 14 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
§ 16
[Dokumentowanie przebiegu rozgrywki]
 1. W celu umożliwienia rozstrzygnięcia ewentualnych sporów między Graczami z każdej Rozgrywki wszyscy Gracze powinni sporządzić nagranie video Rozgrywki wraz ze zrzutami ekranu oraz udostępnić je w ramach Rozgrywki. Treści te Użytkownicy umieszczają poprzez wskazanie w Serwisie linku umożliwiającego dostęp do znajdujących się tam materiałów.
 2. Sposób sporządzenia nagrania video przez Graczy jest dowolny.
§ 17
[Nagrody]
 1. Za uzyskaną ilość GenCoins Użytkownicy Gamegen Premium mają możliwość wyboru i otrzymania Nagrody.
 2. Użytkownikowi Premium przysługuje prawo do wymiany w okresie ważnej subskrypcji Premium zgromadzonych GenCoins na Nagrodę, z zastrzeżeniem, że wysokość zgromadzonych środków przekracza wartość 500 GenCoins. Wymiana dokonywana jest za pomocą Serwisu.
 3. Nagrodą jest voucher do sklepu Partnera. Wartość vouchera jest określana kwotowo i zależy ona od ilości uzyskanych GenCoins.
 4. Partnerzy odpowiadają za realizację vouchera i za wszystkie związane z tym czynności.
§ 18
[Rozstrzyganie sporów]
 1. W przypadku powstania sporu o wyłonienie zwycięzcy między Graczami dotyczącego przebiegu rozgrywki na Gamegen Arenie lub wyników, Gracze zgłaszają spór Spółce. W przypadku sporu co do wyniku Rozgrywki, zaznaczenie przez Gracza, że nie zgadza się z podanym wynikiem, powoduje automatycznie utworzenie sporu, który rozpatruje Gamegen.
 2. Gamegen rozstrzyga w przedmiocie sporu w ciągu 48 godzin od dokonania zgłoszenia/otwarcia sporu. Ze względu na opóźnienia wynikające z działań i zaniechań Użytkowników, jak i z innych – niezależnych od Spółki zdarzeń – czas niezbędny na rozstrzygnięcie może ulec wydłużeniu, o czym zainteresowani Gracze zostaną poinformowani.
 3. Zgłoszenie sporu zawiera uzasadnienie oraz dodatkowe materiały takie jak link do zapisu video rozgrywki, zrzuty ekranu umożliwiające rozpatrzenie sporu.
 4. Gracz ma 24h na ustosunkowanie się do uzasadnienia sporu
 5. Przy rozstrzyganiu sporu Spółka bierze pod uwagę w szczególności dostarczone nagrania video z przeprowadzonej Rozgrywki, zrzuty ekranu, wszystkie inne treści przesłane przez zgłaszającego, a także zapisy czatu. W przypadku, gdy Gracze nie dostarczyli żadnych nagrań ani zrzutów z ekranu, spór zostanie automatycznie rozstrzygnięty na niekorzyść Hosta.
 6. W przypadku stwierdzenia naruszeń dotyczących przebiegu lub wyników zawodów na skutek dokonanego zgłoszenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 Spółka wydaje decyzję, który z Graczy jest zwycięzcą Rozgrywki, a który Gracz jest pokonanym lub anuluje całą rozgrywkę co skutkuje zwrotem wpisowego na konta Uczestników.
 7. Decyzja Administratora dotycząca sporu jest ostateczna
§ 19
[Akcje promocyjne]
 1. Gamegen może prowadzić kampanie i akcje mające na celu promowanie Serwisu. W ramach reklamy Gamegen zastrzega możliwość dystrybuowania voucherów wszystkim osobom zainteresowanym biorącym udział w akcjach promocyjnych.
 2. Przyznanie Bonusu przez Spółkę ma charakter uznaniowy.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20
[Zawieszenie konta]
 1. W przypadku upływu okresu ważności subskrypcji, konto Użytkownika Premium ulega zawieszeniu.
 2. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik Premium nie może rozporządzać zgromadzonymi na koncie GenCoins.
 3. Stan zawieszenia konta upływa w dniu wykupienia kolejnej subskrypcji.
 4. Zawieszenie konta Użytkownika może nastąpić również za poważne naruszenia niniejszego Regulaminu, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych, używanie nieuczciwych metod, urządzeń lub kodów, zabronione zbieranie treści i danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych.
§ 21
[Rezygnacja]
 1. Użytkownik Premium może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia konta Premium.
 2. Oświadczenie o rezygnacji składa się do Spółki drogą elektroniczną.
 3. Na skutek złożenia powyższego oświadczenia o rezygnacji Użytkownik Premium powinien dokonać wyboru Nagrody w ciągu miesiąca od dnia rezygnacji w zależności od posiadanych przez niego GenCoins.
 4. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Gamegen, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (office@gamegen.net) lub pisemnie na adresy podane w § 1.
 5. W przypadku śmierci Użytkownika konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Gamegen.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego konta danych, z wyjątkiem danych niezbędnych do prowadzenia statystyk.
§ 22
[Odstąpienie]
 1. Termin na odstąpienie od umowy na korzystanie Serwisu wynosi 14 dni od dnia dokonania płatności i wysłania Użytkownikowi Premium potwierdzenia zawarcia umowy.
 2. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik powinien w ciągu 14 dni od zawarcia umowy wysłać Gamegen informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia, a także oświadczenia na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do regulaminu, że odstępuje od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności za wykupioną subskrypcję niezwłocznie nie dłużej jednak niż w ciągu 10 dni.
 4. Rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Serwisu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827) następuje poprzez wykorzystanie opłaconej usługi, w szczególności przez uczestnictwo, wniesienie wpisowego w Rozgrywce na Gamegen Arena.
§ 23
[Postanowienia końcowe]
 1. Regulamin i Regulamin Rozgrywek obowiązują od momentu ich opublikowania w Serwisie.
 2. Regulaminy są dostępne nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści w każdej chwili.
 3. Gamegen zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Regulaminie Rozgrywek. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach. W celu dalszego korzystania z Serwisu Użytkownik musi zaakceptować zmianę Regulaminu.
 4. Wszelkie wnioski, pytania oraz oświadczenia należy kierować drogą elektroniczną.
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.


ZAŁĄCZNIK 1
Miejscowość, data
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta
………………………………………
Nazwa użytkownika w serwisie Gamegen
………………………………………
………………………………………
Adres konsumenta
Gamegen Sp. z o.o.
ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń
hello@gamegen.net


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Ja ………………….…………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług ………………………………..…………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy/odbioru ………………………………………..……………….


……………………………………
Podpis konsumenta
arrow_upward